นายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นวลศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วม “บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพ“


[2023-05-29] ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล.. [2023-05-29] ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน.. [2023-05-26] อยากทำบุญปล่อยเต่าเท่ากับ "บาป" & ครอบครองเต่าเท่ากับ "ผิด".. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและอุดหนุนสิน.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบการชำรุดอาคารทรงงาน สมเด็จพระ.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใ.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าล.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการพิจารณาเป.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ใ.. อ่านทั้งหมด 

นายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นวลศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วม “บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพ“ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

??? วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ???

?? นายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นวลศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วม “บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพ“ ณ เรือนจำจังหวัดสตูล

.

นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพ ระหว่างเรือนจำจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล และหอการค้าจังหวัดสตูล เพื่อตกลงที่จะปฏิบัติภารกิจและขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพร่วมกัน

.

นายสามารถ เสงี่ยมไพศาล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการส่งต่อผู้พ้นโทษและลดการกระทำผิดซ้ำ โดยให้มีการบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ระหว่างเรือนจำ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ขาดการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน สังคม การไม่มีงานทำ การไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เป็นต้น การเริ่มต้นชีวิตภายหลังพ้นโทษ จึงมีความเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำสูง เรือนจำจังหวัดสตูล จึงได้ประสานหน่วยงานเพื่อสนับสนุนภารกิจตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการส่งต่อผู้พ้นโทษและลดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัว ตลอดจนการให้องค์ความรู้ด้านวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรม แนะแนวอาชีพ แหล่งงาน ทักษะในการประกอบอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพตามความต้องการตลาดแรงงาน สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม