สำนักงานประมงจังหวัดสตูลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล


[2023-05-29] ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล.. [2023-05-29] ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน.. [2023-05-26] อยากทำบุญปล่อยเต่าเท่ากับ "บาป" & ครอบครองเต่าเท่ากับ "ผิด".. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและอุดหนุนสิน.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบการชำรุดอาคารทรงงาน สมเด็จพระ.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใ.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าล.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการพิจารณาเป.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ใ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสตูลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

???? สำนักงานประมงจังหวัดสตูลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565

----------------------------------------------------------

?? วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ??

นายประชิด ตรีพลอักษร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูรณ์ นวลศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอเมืองสตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสตูล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 และทำความเข้าใจกับชาวประมงและประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติหลังกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงเกี่ยวกับผลได้ผลเสียจากการประกาศเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวประมงเข้าร่วมรับฟัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล