อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์


[2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรี?ธรรมราช? ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. [2023-03-24] ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรรมผู้เลี้ยงกุ้งทะเล.. [2023-03-17] แนวปฎิบัติสำหรับแจ้งการครอบครองตามประกาศกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชอุ่ม สุขช่วย ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นายกู้วงศ์ คำปล้อง ประมงอำเภอฉวาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ"หลักการและวิธีการเลี้ยงปลาดุก" ร่วมกับสำนักงานพัฒนาและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ในการนี้ได้พูดคุยทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำ ต่อข้อซักถาม เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ปลาในกระชัง) และประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเข้าฤดูแล้งในแม่น้ำระดับน้ำน้อยซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าช็อตสัตว์น้ำมาก ตลอดเวลาการร่วมดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรีย?ร้อย