บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
    


นางสาววัลภา คล้ายดอกจันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางอะนุรัตน์ สุขหิ้น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางพรทิพย์ สิทธิศักดิ์

พนักงานพิมพ์ ส 3
    
นางสาวเกศนีย์ แวววรรณจิต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางสาวนลธิรา พันธรักษ์

นักวิชาการประมง
    


นางสาวชอุ่ม สุขช่วย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางอัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาววันทนี ส่งทวน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายมูฮามัดเคร์ แม็ง

นักวิชาการประมง
    


นายสมเกียรติ ขวัญเมือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายยามารุดดีน หลีขาว

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายอนุกูล ชูสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ ศรีทองฉิม

นักวิชาการประมง
    
นางยุบลรัตน์ ขันประโยชน์

ประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
    
นายสมชาย พานชัย

ประมงอำเภอพระพรหม
    
นายธรรศกร วงศ์วชิรา

ประมงอำเภอปากพนัง
    
นายทรงชัย เส้งโสต

ประมงอำเภอท่าศาลา
    


นางสาวศิริวรรณ ศรีรัตน์

ประมงอำเภอทุ่งสง
    
นายสมเกียรติ อินทร์ชู

ประมงอำเภอหัวไทร
    
นายพาสนธรรม ใจสนุก

ประมงอำเภอขนอม
    
นายอดิเรก กาฬสิงห์

ประมงอำเภอเชียรใหญ่
    


นางธศินี นนทพันธ์

ประมงอำเภอสิชล
    
นายวรดร สุขสวัสดิ์

ประมงอำเภอนาบอน
    
นายกู้วงศ์ คำปล้อง

ประมงอำเภอฉวาง
    


นายสมคิด ดำดัส

ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
    
นางเกื้อนุกูล กาธรรมณี

ประมงอำเภอลานสกา
    
นางสาวบุญญาภา ศรีรินทร์

ประมงอำเภอจุฬาภรณ์
    
นางจุฑาทิพย์ สุกเสน

ประมงอำเภอร่อนพิบูลย์
    


นางสาวเพชรพร แช่มชื่น

ประมงอำเภอทุ่งใหญ่
    
นายพิทยา กุลเพชรกำธร

ประมงอำเภอถ้ำพรรณรา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

 77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000