บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
    


นางสาววัลภา คล้ายดอกจันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางอะนุรัตน์ สุขหิ้น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางพรทิพย์ สิทธิศักดิ์

พนักงานพิมพ์ ส 3
    
นายธนาณัติ นนทะพา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายสุทธิยะ หินนะ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    


นางสาวชอุ่ม สุขช่วย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางอัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาววันทนี ส่งทวน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายมูฮามัดเคร์ แม็ง

นักวิชาการประมง
    
นางสาวนลธิรา พันธรักษ์

นักวิชาการประมง
    


นายสมเกียรติ ขวัญเมือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสุธิรา มาลา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางพรทิพย์ บัวหลวง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวศิระประภา ชินรัตน์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายอนุกูล ชูสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ ศรีทองฉิม

นักวิชาการประมง
    
นายนิรันดร์ อุบลสุวรรณ

ประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
    
นายสมชาย พานชัย

ประมงอำเภอพระพรหม
    
นายธรรศกร วงศ์วชิรา

ประมงอำเภอปากพนัง
    
นายทรงชัย เส้งโสต

ประมงอำเภอท่าศาลา
    


นางสาวศิริวรรณ ศรีรัตน์

ประมงอำเภอสิชล
    
นายสมเกียรติ อินทร์ชู

ประมงอำเภอหัวไทร
    
นายพาสนธรรม ใจสนุก

ประมงอำเภอขนอม
    
นายอดิเรก กาฬสิงห์

ประมงอำเภอเชียรใหญ่
    


นางธศินี นนทพันธ์

ประมงอำเภอทุ่งสง
    
นางกัญจน์รัตน์ เชื้อทองธานี

ประมงอำเภอชะอวด
    
นายวรดร สุขสวัสดิ์

ประมงอำเภอนาบอน
    
นายกู้วงศ์ คำปล้อง

ประมงอำเภอฉวาง
    


นายสมคิด ดำดัส

ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
    
นางเกื้อนุกูล กาธรรมณี

ประมงอำเภอลานสกา
    
นางสาวบุญญาภา ศรีรินทร์

ประมงอำเภอช้างกลาง
    
นางจุฑาทิพย์ สุกเสน

ประมงอำเภอร่อนพิบูลย์
    


นางสาวเพชรพร แช่มชื่น

ประมงอำเภอทุ่งใหญ่
    
นายพิทยา กุลเพชรกำธร

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

 77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000