บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


 

โทร. 075-356150

    


นางสาววัลภา คล้ายดอกจันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


 

โทร. 075-356150

    


นางอะนุรัตน์ สุขหิ้น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางพรทิพย์ สิทธิศักดิ์

พนักงานพิมพ์ ส 3
    
นางสาวเกศนีย์ แวววรรณจิต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางสาวนลธิรา พันธรักษ์

นักวิชาการประมง
    


นางสาวชอุ่ม สุขช่วย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


 

โทร. 075-356150

    


นางอัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาววันทนี ส่งทวน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายมูฮามัดเคร์ แม็ง

นักวิชาการประมง
    


นายสมเกียรติ ขวัญเมือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


 

โทร. 075-356150

    


นายสมพรวิทย์ พริกแก้ว

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายยามารุดดีน หลีขาว

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายอนุกูล ชูสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ ศรีทองฉิม

นักวิชาการประมง
    
นางยุบลรัตน์ ขันประโยชน์

ประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


 

โทร. 061-1743740

    
นายสมชาย พานชัย

ประมงอำเภอพระพรหม


 

โทร. 061-1757741

    
นายธรรศกร วงศ์วชิรา

ประมงอำเภอปากพนัง


 

โทร. 061-1722680

    
นายทรงชัย เส้งโสต

ประมงอำเภอท่าศาลา


 

โทร. 061-1748404

    


นางสาวศิริวรรณ ศรีรัตน์

ประมงอำเภอทุ่งสง


 

โทร. 061-1752515

    
นางยุวดี สกุลแก้ว

ประมงอำเภอหัวไทร


 

โทร. 061-1743505

    
นายพาสนธรรม ใจสนุก

ประมงอำเภอขนอม


 

โทร. 061-1753874

    
นายอดิเรก กาฬสิงห์

ประมงอำเภอเชียรใหญ่


 

โทร. 061-1743025

    


นางสุธิรา มาลา

ประมงอำเภอชะอวด
    
นางธศินี นนทพันธ์

ประมงอำเภอสิชล


 

โทร. 061-1724036

    
นายวรดร สุขสวัสดิ์

ประมงอำเภอนาบอน


 

โทร. 061-1746512

    
นายกู้วงศ์ คำปล้อง

ประมงอำเภอฉวาง


 

โทร. 061-1750337

    


นายสมคิด ดำดัส

ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 

โทร. 061-1757638

    
นางเกื้อนุกูล กาธรรมณี

ประมงอำเภอลานสกา


 

โทร. 061-1756806

    
นางสาวบุญญาภา ศรีรินทร์

ประมงอำเภอจุฬาภรณ์


 

โทร. 061-1755617

    
นางจุฑาทิพย์ สุกเสน

ประมงอำเภอร่อนพิบูลย์


 

โทร. 061-1747069

    


นางสาวเพชรพร แช่มชื่น

ประมงอำเภอทุ่งใหญ่


 

โทร. 061-1740196

    
นายพิทยา กุลเพชรกำธร

ประมงอำเภอถ้ำพรรณรา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

 77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000