บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
    


นางสาววัลภา คล้ายดอกจันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางอะนุรัตน์ สุขหิ้น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางพรทิพย์ สิทธิศักดิ์

พนักงานพิมพ์ ส 3
    
นางสาวบูหลัน สันเกาะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายอโณทัย วานิชชานนท์

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายสุทธิยะ หินนะ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    


นายธีรพงศ์ ไกรนรา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางสาวชอุ่ม สุขช่วย

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาววันทนี ส่งทวน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายมูฮามัดเคร์ แม็ง

นักวิชาการประมง
    
นางสาวนลธิรา พันธรักษ์

นักวิชาการประมง
    


นายสมเกียรติ ขวัญเมือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสุธิรา มาลา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางพรทิพย์ บัวหลวง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวศิระประภา ชินรัตน์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายอนุกูล ชูสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ ศรีทองฉิม

นักวิชาการประมง
    


นายนิรันทร์ อุบลสุวรรณ

ประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
    
นายสมชาย พานชัย

ประมงอำเภอพระพรหม
    
นายเอกมัย มาลา

ประมงอำเภอปากพนัง
    
นายทรงชัย เส้งโสต

ประมงอำเภอท่าศาลา
    


นางสำรวย ชุมวรฐายี

ประมงอำเภอสิชล
    
นายสมเกียรติ อินทร์ชู

ประมงอำเภอหัวไทร
    
นายพาสนธรรม ใจสนุก

ประมงอำเภอขนอม
    
นายชม อนงค์

ประมงอำเภอเชียรใหญ่
    


นายพีระพงศ์ บุญพร่อง

ประมงอำเภอทุ่งสง
    
นางกัญจน์รัตน์ เชื้อทองธานี

ประมงอำเภอชะอวด
    
นายวรดร สุขสวัสดิ์

ประมงอำเภอนาบอน
    
นายกู้วงศ์ คำปล้อง

ประมงอำเภอฉวาง
    


นายสมคิด ดำดัส

ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
    
นางเกื้อนุกูล กาธรรมณี

ประมงอำเภอลานสกา
    
นางสาวบุญญาภา ศรีรินทร์

ประมงอำเภอช้างกลาง
    
นางจุฑาทิพย์ สุกเสน

ประมงอำเภอร่อนพิบูลย์
    


นางสาวเพชรพร แช่มชื่น

ประมงอำเภอทุ่งใหญ่
    
นายพิทยา กุลเพชรกำธร

เจ้าพนักงานประมง
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

 77/5 หมู่ที่ 9 ถนน มะขามชุม-นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000