พิธีเปิดและเที่ยวชมงาน ”ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์” ประจำปี 2566


[2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรี?ธรรมราช? ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. [2023-03-24] ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรรมผู้เลี้ยงกุ้งทะเล.. [2023-03-17] แนวปฎิบัติสำหรับแจ้งการครอบครองตามประกาศกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

พิธีเปิดและเที่ยวชมงาน ”ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์” ประจำปี 2566 


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชอุ่ม สุขช่วย ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรพร แช่มชื่น ประมงอำเภอทุ่งใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดและเที่ยวชมงาน ”ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์” ประจำปี 2566 งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีเปิดงาน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงาน ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่