อบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


[2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรี?ธรรมราช? ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. [2023-03-24] ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรรมผู้เลี้ยงกุ้งทะเล.. [2023-03-17] แนวปฎิบัติสำหรับแจ้งการครอบครองตามประกาศกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

อบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (กอ.รมน.จ.นศ.) พร้อมด้วย นางสาวศิรประภา ชินรัตน์ ประมงอำเภอทุ่งสง นางสาวกมลพร ชิรานันท์ ปลัดอำเภอประจำตำบลนาไม้ไผ่ นายประเทือง สุวรรณพันธ์ กำนันตำบลนาไม้ไผ่ นายสุเนตร หมวดเมือง ผญ.ม.1 นางสาวอัญชิสา กุญชรินทร์ ผช.ผญ.ม.1 นางสาวนภาวรรณ สังวังเลาว์ ผช.ผญ.ม.12 นางสาวจินดาวรรณ แวววรรณจิต ผช.ผญ.ม.6 ร่วมอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง เป้าหมาย จำนวน 25 ราย ตามโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ (กลุ่มอาชีพ)  ในหัวข้อ "การเลี้ยงปลาน้ำจืด" (ปลาดุก)  โดยมี ร.ต.ชำนาญ พวงชาติ กอ.รมน.จ.นศ  ด.ต.กิตติมศักดิ์ บุญต่อ กก.ตชด 42 ร่วมเป็นวิทยากร ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช