โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงประจำปี 2566


[2023-03-30] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูก.. [2023-03-30] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้าในธ.. [2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงประจำปี 2566 


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  นางอัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย นายอดิเรก กาลสิงห์ ประมงอำเภอเชียรใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงประจำปี 2566 ในการประชุมส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มในแนวเกษตรทฤษฎี วัดประเมินความรู้ จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิต  ณ สำนักงานประมงอำเภอเชียรใหญ่  อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีหน่อยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียรใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรนครศรีธรรมราช โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่  ปากพนัง พระพรหม และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 42 คน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย