โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


[2023-03-30] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูก.. [2023-03-30] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้าในธ.. [2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. อ่านทั้งหมด 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


วันที่ 31 มกราคม 2566  นางสุธิรา  มาลา ประมงอำเภอชะอวด พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดำเนินการโดย กลุ่มอนุรักษ์น้ำป่าพรุควนเคร็ง  กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านควนเคร็ง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาดุกลำพัน จำนวน 300 กิโลกรัม ในพื้นที่บริเวณป่าพรุควนเคร็ง หมู่ที่ 3, 4 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ สมาชิกในกลุ่มและประชาชนในพื้นที่พร้อมใจจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาดุกลำพัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเชิญนายวิระชัย  ชุมแก้ว นายอำเภอชะอวด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในตำบลเคร็ง มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย