กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด


[2023-03-30] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูก.. [2023-03-30] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้าในธ.. [2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 


วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวชอุ่ม สุขช่วย ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับนายธรรศกร วงศ์วชิรา ตำแหน่งประมงอำเภอปากพนัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยวิทยากรจากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมบรรยาย เรื่อง โรคสัตว์น้ำ และนายมนูญ บุญชู เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอำเภอปากพนัง ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 รายวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวชอุ่ม สุขช่วย ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับนายธรรศกร วงศ์วชิรา ตำแหน่งประมงอำเภอปากพนัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยวิทยากรจากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมบรรยาย เรื่อง โรคสัตว์น้ำ และนายมนูญ บุญชู เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอำเภอปากพนัง ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย