ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล


[2023-03-30] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูก.. [2023-03-30] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้าในธ.. [2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล 


วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางสาวชอุ่ม สุขช่วย นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุม