ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) และประชุมประจำเดือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566


[2023-03-30] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูก.. [2023-03-30] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้าในธ.. [2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) และประชุมประจำเดือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 


วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชอุ่ม สุขช่วย  ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) และประชุมประจำเดือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยแต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและรายงานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชอุ่ม สุขช่วย  ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) และประชุมประจำเดือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยแต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและรายงานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน