ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว


[2023-03-30] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูก.. [2023-03-30] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้าในธ.. [2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 


วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวชอุ่ม สุขช่วย รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายนางยุวดี? สกุลแก้ว? ประมงอำเภอหัวไทร เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้เกษตรกร สามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่?ปี? 2566  มีผู้เข้าร่วมโดยประมาณ 1,500 คน ณ? องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช