กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)


[2023-03-30] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูก.. [2023-03-30] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้าในธ.. [2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) 


วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวศิรประภา ชินรัตน์ ประมงอำเภอทุ่งสง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางขันและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงด้วงสาคู หมู่ที่ 10 บ้านช่องเหรียง ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายบุญลือ สวัสติพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางขัน เป็นประธาน
 มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 50 ราย ซึ่งสนง.ประมงอำเภอทุ่งสง ร่วมจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการ “การผลิตอาหารปลากินพืชแบบลดต้นทุน”