คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ ปี 2566


[2023-03-30] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูก.. [2023-03-30] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้าในธ.. [2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. [2023-03-24] ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (.. [2023-03-24] ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการ.. อ่านทั้งหมด 

คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ ปี 2566 


วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวชอุ่ม สุขช่วย นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมงอำเภอหัวไทร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ ปี 2566  มีนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธาน โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านแพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อประเมินผลงานในการเข้ารับการ พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการสังกัดกรมประมง และส่วนราชการอื่นๆ พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจกับกลุ่มเกษตรกร