วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566


[2023-03-17] แนวปฎิบัติสำหรับแจ้งการครอบครองตามประกาศกรมประมง.. [2023-03-16] โครงการฟื้นฟูนิเวศสายน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มน้ำปากพน.. [2023-03-16] ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี.. [2023-03-16] กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 256.. [2023-03-16] ประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมรา.. [2023-03-15] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 256.. [2023-03-15] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day).. [2023-03-15] มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ.. [2023-03-15] มอบปัจจัยการผลิตลูกพันธุ์ปลานิล แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียน.. [2023-03-13] กิจกรรมกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น โครงการสร้าง ความเข้มแข็งกลุ่มผลิ.. อ่านทั้งหมด 

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 


วันอังคาร? ที่? 17 มกราคม 2566 เวลา?  08.00? น. นางสาวชอุ่ม? สุขช่วย?  นักวิช?าการประมงชำนาญ?การ? รักษา?ราชการ?แทน?ประมง?จังหวัด?นครศรี?ธรรมราช?
มอบหมายให้? นายทรงชัย? เส้งโสต? เจ้าพนักงาน?ประมง?อาวุโส?  หัวหน้ากลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัย?รามคำแหง? สาขาบริการ?เฉลิมพระ?เกียรติ? ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัด?นครศรีธรรมราช
โดยมี? นายอภินันท์ เผือกผ่อง?เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม? พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี? 
มี?หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก?
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้?