กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begings : อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน”


[2023-03-31] ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปล่อ.. [2023-03-31] ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล.. [2023-03-30] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูก.. [2023-03-30] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและพันธุ์ปูม้าในธ.. [2023-03-24] มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร.. [2023-03-24] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา.. [2023-03-24] ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกัน.. [2023-03-24] โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-24] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-24] โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begings : อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลเมืองปากพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begings : อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน และผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 5 นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี รวมถึงข้าราชการในท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชาวประมง เข้าร่วมกิจกรรม โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ ปูม้า ปูทะเลและพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล จำนวนทั้งสิ้น 1,545,050 ตัว โดยร่วมกันปล่อยบริเวณอ่าวปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช