ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


[2023-02-08] อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับ.. [2023-02-08] พิธีเปิดและเที่ยวชมงาน ”ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์” ประจำปี 2566.. [2023-02-08] การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day ).. [2023-02-08] กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2023-02-08] อบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2023-02-02] โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงประจำปี.. [2023-02-01] พิธีรับและถวายหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 200 เล่ม.. [2023-02-01] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็.. [2023-02-01] กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตา.. [2023-02-01] กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้เป็นไปตา.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง? รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ?กำหนดวันเวลา? และสถานที่ในการประเมินความรู้? ความสามารถ? ทักษะและสมรรถนะ? เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป? ตำแหน่งนักวิชาการประมง?