พิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม


[2023-01-30] เข้าร่วมประชุมชี้แจโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และโครงการพั.. [2023-01-30] พิธีวันพ่อทุนรามคำแหง และพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566.. [2023-01-30] ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 11/ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 25.. [2023-01-30] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 11/2565 ประจำ.. [2023-01-30] จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ จังหวัดสมุทรส.. [2023-01-27] ประชุมกลุ่มย่อยรายสาขาการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทร.. [2023-01-27] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่10/2565 ประจำ.. [2023-01-21] กฏกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2565.. [2023-01-16] ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ค.. [2023-01-16] พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลู.. อ่านทั้งหมด 

พิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม 


ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐิติทิพย์ ด้วงเงิน นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า โครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดนมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส