จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1


จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1 


จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ หรือ “จุลินทรีย์ ปม.1"ประสิทธิภาพย่อยสลายสารอินทรีย์สูงในบ่อเลี้ยง ใช้บำบัดสารอินทรีย์ที่ตกค้างในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลงานค้นคว้าวิจัยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมประมงผลิตแจกให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำทั่วประเทศไทยฟรี จนผลิตแทบไม่ทัน

นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม เผยว่า หัวเชื้อจุลินทรีย์หรือ“จุลินทรีย์ ปม.1”ที่ค้นคว้าวิจัยขึ้นโดยศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2551 ซึ่งผลการวิจัย ได้คัดเลือกจุลินทรีย์ในกลุ่ม Bacillus 3 ชนิด คือ B.subtilis , B.megaterium และ B.licheniformis ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารอินทรีย์ เหมาะสำหรับใช้บำบัดสารอินทรีย์ที่ตกค้าง สะสมในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยระยะเริ่มต้น กรมประมงได้ดำเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 จำนวน 100,000 ซองแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วประเทศ ฟรีซึ่งกองวิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกรมประมง ได้ดำเนินการผลิตและแจกจ่ายจุลินทรีย์ ปม.1 ทั้งสูตรผง และสูตรน้ำให้แก่เกษตรกร มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี จนเกิดมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น เกินกว่ากำลังการผลิตของกรมประมง

นางสาวอุบลรัตน สุนทรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯจึงนำเสนอโครงการต่อ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเพื่อของบประมาณเพื่อการผลิต โดยเสนอขอให้จัดตั้งฐานผลิตจุลินทรีย์ (ปม.1)สูตรน้ำขึ้น ณ ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอมและสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐมเป็นที่แรก และหลังจากนี้ จะขยายฐานผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 ให้เพิ่มขึ้นอีกใน 19 จังหวัด โดยการสนับสนุนของกรมประมงเพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้เพียงพอต่อความต้องการ ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง โดย นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง จึงได้จัดทำ “โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์” ขึ้น ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้งบประมาณ จำนวน 9,800,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ชมรม สมาคม สหกรณ์ และสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการดำเนินการรวม 20 แห่ง ให้ครอบคลุมพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง ,พังงา, กระบี่, ภูเก็ต, ปัตตานี, สตูล, พัทลุง, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ระนอง, ตราด, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, สุพรรณบุรี,กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และ นครปฐม โดยจังหวัดนครปฐม มีฐานผลิต 2 จุด คือชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม และสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง อ.กำแพงแสน

ทั้งนี้ได้ เปิดตัวโครงการฯ อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และจะเริ่มผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำอื่น ๆ โดยคาดว่า จะสามารถผลิตแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

คาดหวังว่า การขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของกรมประมงทั้ง 20 แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเล โดยสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ลดความสูญเสียที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โรคระบาด รวมถึงเกษตรกรสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้

โดยเมื่อวันที่ 15 มิ.ย 61 ที่ผ่านมา ภาระกิจบุกห้องปฏิบัติการขยายจุลินทรีย์ สูตรน้ำ(ปม.1) ล๊อตที่ 5 นำทีมปฏิบัติการโดย นายอภิชา ทองดอนน้อย เจ้าหน้าที่ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1(สูตรน้ำ)และได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย คุณณรงค์ อินทิม,คุณปัญญา เที่ยงตรง และน้องๆที่มาช่วยกัน ตอนนี้จุลินทรีย์ฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนผลิตไม่ทันจากยอดผลิตในเดือนที่แล้ว 500 ขวด ระยะเวลาไม่ถึงเดือนขณะนี้หมดเกลี้ยง และวันนี้ผลผลิตรอบใหม่พร้อมแล้วที่จะให้เกษตรกรนำไปขยายต่อเพื่อปรับปรุงคุณภาพบ่อเลี้ยงของตนเองต่อไป ซึ่งการผลิตตะทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

โครงการมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม เสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตสู่มาตรฐานโดยมีการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ) แบบขยาย อยู่ในส่วนของกิจกรรมดังกล่าว ปัจจุบันฐานการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ) แบบขยาย มี 2 แห่ง ที่ดำเนินการไปแล้วคือ 1.ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม มีนายอภิชา ทองดอนน้อย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการผลิต 2.สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดนครปฐม จำกัด ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม มีนายธนาธร ดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ผู้แลการผลิต

เกษตรกรท่านใดที่สนใจ ขอศึกษาข้อมูล วิธีการปฏิบัติ และเข้าชม ได้ที่หมายเลข 081-343-6005 และติดตามข่าวสารได้ทาง FB. สนง.ประมง นฐ.

(ขอบคุณ นางสาวชุติกาญจน์ เขียวลี เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์และแฟนเพจ (IT Support)ประมงจังหวัดนครปฐม อนุเคราะห์ ภาพ_ข้อมูล) วันชัย พูลเพิ่มพันธ์-รายงาน...