การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


การดำเนินการ กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน