ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง


ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้  นายธงชัย บัวระภา นักวิชาการประมง ร่วมกับ นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย  นายสมมิตร ธรรมมิยะ ประมงอำเภอท่าลี่ และนางสาวเข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง ส่งมอบวัสดุการเกษตร ได้แก่ พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ, พันธุ์ปลานิล, พันธุ์ปลาตะเพียน, พันธุ์ปลาไน พันธุ์ปลาดุก ลูกพันธุ์กบ และอาหารปลากินพืช ตามรายงานความต้องการของของเกษตรกร ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง เกษตรกร ศพก.เครือข่ายรายเก่า (6 :1)  อำเภอนาแห้ว เกษตรกรจำนวน 6 ราย  ส่งมอบปัจจัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว , อำเภอเมืองเลย เกษตรกรจำนวน 6 ราย ส่งมอบปัจจัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย,อำเภอภูเรือ เกษตรกร จำนวน 6 ราย  ส่งมอบปัจจัยฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ,  อำเภอท่าลี่ เกษตรกร จำนวน 6 ราย ส่งมอบปัจจัยฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่  และอำเภอภูกระดึง เกษตรกรจำนวน 6 ราย ส่งมอบปัจจัยฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย