ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC)


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC)

ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย

โดยมี นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อตรวจติดตาม รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบติงาน พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนานาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 แหล่งน้ำกุดโง้ง ฟากเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานประมงจังหวัดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ และสมาชิกในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต่อไป