วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ จ.พังงา โดยมี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา ประธานชมรมผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งตะกั่วป่า-คุระบุรี ตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ตัวแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งตัวแทนโรงเพาะฟัก ตัวแทนผู้ค้าอาหารและปัจจัยการผลิต ประจำพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการการเลี้ยง การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ แนวทางการใช้ยาและสารเคมี การใช้จุลินทรีย์น้ำในการจัดการการเลี้ยง รวมทั้งการประสานงานการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล แนะนำการจัดการการเลี้ยง การควบคุมโรค ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอรับโอน.. [2021-06-10 ] จองสัตว์น้ำออนไลน์.. [2021-06-09 ] กรมประมงออกประกาศกำหนด .. [2021-05-20 ] ศพช.พังงาเพาะพันธุ์หอยชักตีนปล่อยสู่ธรรมชาติ สร้างได้ประชาชน.. [2021-05-05 ] ศพช.พังงาเพาะพันธุ์หอยชักตีนปล่อยสู่ธรรมชาติ สร้างรายได้ประชาชน.. [2021-05-05 ] ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. [2021-05-05 ] กำหนดราคากุ้งขาวสิชล 1.. [2021-05-05 ] พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำคลองธรรมชาติในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์.. [2021-05-05 ] วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย.. [2021-05-05 ] วันที่ 22 เมษายน 2564 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-04-23 ]
อ่านทั้งหมด 

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ จ.พังงา โดยมี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา ประธานชมรมผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งตะกั่วป่า-คุระบุรี ตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ตัวแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งตัวแทนโรงเพาะฟัก ตัวแทนผู้ค้าอาหารและปัจจัยการผลิต ประจำพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการการเลี้ยง การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ แนวทางการใช้ยาและสารเคมี การใช้จุลินทรีย์น้ำในการจัดการการเลี้ยง รวมทั้งการประสานงานการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล แนะนำการจัดการการเลี้ยง การควบคุมโรค ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

 เผยเเพร่: 2021-04-23  |  อ่าน: 95 ครั้ง