วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ จ.พังงา โดยมี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา ประธานชมรมผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งตะกั่วป่า-คุระบุรี ตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ตัวแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งตัวแทนโรงเพาะฟัก ตัวแทนผู้ค้าอาหารและปัจจัยการผลิต ประจำพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการการเลี้ยง การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ แนวทางการใช้ยาและสารเคมี การใช้จุลินทรีย์น้ำในการจัดการการเลี้ยง รวมทั้งการประสานงานการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล แนะนำการจัดการการเลี้ยง การควบคุมโรค ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ประกาศจัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เรื่องประ.. [2021-08-30 ] การเพาะพันธุ์หอยชักตีน.. [2021-08-27 ] วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ.. [2021-08-24 ] วันที่ 1ุ6 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ.. [2021-08-23 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2564เวลา 11.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศู.. [2021-08-23 ] วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ.. [2021-08-23 ] วันที่ 29 กรกฏาคม 256ภ4เวลา 10.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ.. [2021-08-09 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอรับโอน.. [2021-06-10 ] จองสัตว์น้ำออนไลน์.. [2021-06-09 ] กรมประมงออกประกาศกำหนด .. [2021-05-20 ]
อ่านทั้งหมด 

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ จ.พังงา โดยมี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา ประธานชมรมผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งตะกั่วป่า-คุระบุรี ตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ตัวแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งตัวแทนโรงเพาะฟัก ตัวแทนผู้ค้าอาหารและปัจจัยการผลิต ประจำพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการการเลี้ยง การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ แนวทางการใช้ยาและสารเคมี การใช้จุลินทรีย์น้ำในการจัดการการเลี้ยง รวมทั้งการประสานงานการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล แนะนำการจัดการการเลี้ยง การควบคุมโรค ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

 เผยเเพร่: 2021-05-20  |  อ่าน: 196 ครั้ง