ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนธันวาคม 2563


ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนธันวาคม 2563 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ