การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565


การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายฟารีซี มะหมัด ตำแหน่งนักวิชการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา ได้ออกตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมืองสงขลา รวมทั้งสิ้น 7 ท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินการต่างๆ
และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในการจัดทำบันทึกเรือเข้าออก ตลอดจนการอนุมัติชั่งจริงหน้าท่า ได้หาทางออกร่วมกันเพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายฟารีซี มะหมัด ตำแหน่งนักวิชการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา ได้ออกตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมืองสงขลา รวมทั้งสิ้น 7 ท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินการต่างๆ
และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในการจัดทำบันทึกเรือเข้าออก ตลอดจนการอนุมัติชั่งจริงหน้าท่า ได้หาทางออกร่วมกันเพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ