ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal Protection Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา


[2022-09-26] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 26 กันยายน 2565.. [2022-09-21] ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิด.. [2022-09-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2565 (1-11 กันยายน 25.. [2022-09-16] ผลการปฏิบัติงานช่วงวันที่ 1-15 กันยายน 2565.. [2022-09-14] การแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 12 กันยายน 25.. [2022-09-10] สรุปการแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 10 กันยาย.. [2022-09-06] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-02] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเ.. [2022-09-02] กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-08-31] ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal Protection Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกสงขลา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) ได้ลงพื้นที่จัดประชุมประชาสัมพันธ์ชาวประมง ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อรองรับ Marine Mammal Protection Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้ชาวประมงมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงการเขียนรายงานกรณีพบเห็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันพร้อมรับฟังประเด็นข้อสงสัยในการทำการประมง และกระบวนการรายงานให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างดี