ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เป็นนวทางเดียวกัน


[2022-08-16] รายงานผลการปฏิบัติงาน 1-15 สิงหาคม 2565.. [2022-08-16] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Mar.. [2022-08-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Mar.. [2022-08-15] การเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุด Flying Inspection Team (FIT).. [2022-08-15] การเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุด Flying Inspection Team (FIT).. [2022-08-14] รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 14 สิงหาคม 2565.. [2022-08-11] รายงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565.. [2022-08-11] ประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเม.. [2022-08-11] การอบรมโครงการMMPA.. [2022-08-10] อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้.. อ่านทั้งหมด 

ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เป็นนวทางเดียวกัน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


  เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00–13.00 น. นางดวงแข อังศุภานิช หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี ได้ลงพื้นที่เพื่อดูงานการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต รวมถึงการตรวจสอบเรือไทย ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 สงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกันแบบมืออาชีพเพื่อเตรียมพร้อมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากสหภาพยุโรป (EU)