ผลการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงานเพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อไป


[2022-06-29] ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เป็นนวทางเดียวกัน.. [2022-06-24] วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2022-06-24] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-16] รายงานการแจ้งเข้าวันที่16มิ.ย65.. [2022-06-15] การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน.. [2022-06-15] ให้คำแนะนำการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงเรือไม่แจ้งเข้า-ออก.. [2022-06-10] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-08] วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2022-06-08] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-07] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

ผลการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงานเพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อไป 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 จากการที่นักศึกษาฝึกงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ เอกวิชาวาริชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มาปฏิหน้าที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกสถานที่ เป็น เวลา 1 เดือน   เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความมีวินัย มีความอดทน มีคุณธรรม จริยธรรรม สำหรับเป็นบุคลากรและกำลังสำคัญที่มีคุณภาพต่อไป  สร้างคน สร้างชาติ