ตรวจติดตาม ตรวจสอบ สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง


[2022-06-29] ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เป็นนวทางเดียวกัน.. [2022-06-24] วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2022-06-24] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-16] รายงานการแจ้งเข้าวันที่16มิ.ย65.. [2022-06-15] การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน.. [2022-06-15] ให้คำแนะนำการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงเรือไม่แจ้งเข้า-ออก.. [2022-06-10] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-08] วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2022-06-08] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-07] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจติดตาม ตรวจสอบ สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


-

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงได้ตรวจสอบสัตว์น้ำกรณีที่ระบบสั่งตรวจเพราะสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือเกิน 20 % จากสมุดบันทึกการทำการประมงในรอบ 6 เดือน เป็นจำนวน 442 เที่ยว
คิดเป็นร้อยละ 6 ของเรือที่แจ้งเข้าเพื่อขึ้นสัตว์น้ำทั้งหมด โดยพบมีความสอดคล้องกับ LB ร้อยละ 70 ซึ่งมีแนวโน้มถูกต้องมากขึ้น

  โดยชาวประมง และเจ้าของเรือได้ให้ความสำคัญในเรื่องการลงข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมงมากขึ้นและพร้อมปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งวัดผลจากร้อยละความถูกต้องในการเขียน LB ที่สูงขึ้นตามลำดับที่ร้อยละ 70

  จากการที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในการควบคุมเฝ้าระวัง
พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำจากชาวประมง
เพื่ออธิบายให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี