รายการยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

รายการยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 657 ครั้ง

 

                การเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP และ มาตรฐาน CoC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้น การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และวัตถุอันตรายทางการประมง จึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในการให้รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการตรจสอบการใช้ต้องใช้ยาสัตว์ สารเคมี และวัตถุอันตรายทางการประมงที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง กรณีที่มีการใช้เป็นไปตามที่ระบุในฉลากและมีบันทึกข้อมูลการใช้ และต้องไม่พบการตกค้างเกินค่าที่กำหนด