บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด
นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด
    


นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายอติราช ไชยคำ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวนันทวัน ฤกษ์สุขกาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นายหนูรัก สุ่มมาตย์

พนักงานการประมง
(ส 2)
    
นายเอกชัย เอกชาติปัญญา

พนักงานการประมง
(ส 2)
    
นายวิวัฒน์ เพ็ญพาต

พนักงานประมงพื้นฐาน
(บ 2)
    
นายสุดใจ ศรีน้ำคำ

พนักงานการประมง
(บ 2)
    
นางนิสารัตน์ ครองบุญ

พนักงานธุรการ
(ส 3)
    
นายวาสนา สุ่มมาตย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(บ 2)
    


นายเผด็จ สุ่มมาตย์

พนักงานการเงินและบัญชี
    


นายทัศพร เครือศรี

นักวิชาการประมง
    
นายเฉลียน สุดตา

นักวิชาการประมง
    
นายจำนงค์ เผ่าสงคราม

นักวิชาการประมง
    
นายไพศาล หลงพิมาย

นักวิชาการประมง
    
นายทัสสยุ ลพโภชน์

นักวิทยาศาสตร์
    
นายอนิรุจน์ ศรีใสทอง

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายสิทธิพล ทุมมาตย์

พนง.ขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
(ขนาดเบา)
    
นายสุวัฒน์ แสงสุรินทร์

พนง.ขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
(ขนาดกลาง)
    
นางวาริษา เอกชาติปัญญา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
น.ส.ปิยะพร วงษ์เนตร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายประพันธ์ สุตนนท์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายมนู สัตนาโค

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายทองขาว บุตรหนองหว้า

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางชณาภรณ์ สิงห์ปาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางประหยัด วันนิจ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพรชัย พิลาจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายมนตรี เวียงสิมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุพรรณ ศรีบุษย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายพลากร เวียงสงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายนิพนธ์ แก้วไชย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชัยนาท จันทรประทักษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพรชัย แสงสุรินทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวปภัชญา ศรีศิลา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายคาน อาจเดช

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสุพัตตา สัตนาโค

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางนฤมล ลพโภชน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


น.ส.กฤษติยา สัตนาโค

คนงานประมง
(งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายประเวศน์ อินทมลย์

คนงานประมง
(งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายเกรียงไกร เวียงสิมา

คนงานประมง
(งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

 ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170