นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด
    


นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายอติราช ไชยคำ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายธนดล จันทรประทักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นายหนูรัก สุ่มมาตย์

พนักงานการประมง
(ส 2)
    
นายเอกชัย เอกชาติปัญญา

พนักงานการประมง
(ส 2)
    
นายสุดใจ ศรีน้ำคำ

พนักงานการประมง
(บ 2)
    
นางนิสารัตน์ ครองบุญ

พนักงานธุรการ
(ส 3)
    
นายวาสนา สุ่มมาตย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(บ 2)
    


นายเผด็จ สุ่มมาตย์

พนักงานการเงินและบัญชี
    


นายทัศพร เครือศรี

นักวิชาการประมง
    
นายเฉลียน สุดตา

นักวิชาการประมง
    
นายจำนงค์ เผ่าสงคราม

นักวิชาการประมง
    
นายทัสสยุ ลพโภชน์

นักวิทยาศาสตร์
    
นายอนิรุจน์ ศรีใสทอง

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายสิทธิพล ทุมมาตย์

พนง.ขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
(ขนาดเบา)
    
นายสุวัฒน์ แสงสุรินทร์

พนง.ขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
(ขนาดกลาง)
    
น.ส.ปิยะพร วงษ์เนตร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายประพันธ์ สุตนนท์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายมนู สัตนาโค

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายทองขาว บุตรหนองหว้า

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางประหยัด วันนิจ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพรชัย พิลาจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายมนตรี เวียงสิมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวภรภัทร เพ็งวิภาส

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นายสุพรรณ ศรีบุษย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพลากร เวียงสงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายไชยเวช สันที

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชัยนาท จันทรประทักษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวกฤษติยา สัตนาโค

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายพรชัย แสงสุรินทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวปภัชญา ประทุมวัน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสุพัตตา สัตนาโค

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางนฤมล ลพโภชน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายณัฐพล สุ่มมาตย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายธภัทร อุลหัสสา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายก้องหล้า แข็งขยัน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายประเวศน์ อินทมลย์

คนงานประมง
(งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายเกรียงไกร เวียงสิมา

คนงานประมง
(งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายมนัส เวียงสิมา

คนงานประมง
(งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นางวรรณวิสาข์ สุดวิลัย

คนงานประมง
(งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นางสาวเบญวดี ฉายจรุง

คนงานประมง
(งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

 ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170    if-roiet2@hotmail.com   043-569116   043-569350   แฟนเพจ