ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดชนิดสัตว์น้ำ ที่ห้ามนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 หมวดพันธุ์สัตว์น้ำที่หายาก

ประกาศ แนวทางการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพิธีการประมงทางอิเล็คทรอนิกส.. [2021-01-15 ] ประกาศการดำเนินการเก็บตัวอย่าง (กุ้งก้ามกราม) เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สาร.. [2020-12-04 ] เปิดตรวจกุ้งทะเลนำเข้า.. [2020-10-10 ] เปิดตรวจสอบสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น.. [2020-09-23 ] เปิดตรวจกุ้งทะเลนำเข้า.. [2020-08-29 ] เปิดตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น.. [2020-08-29 ] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดชนิดสัตว์น้ำ ที่ห้ามนำเข้า ส่งออกหรือน.. [2020-08-26 ] ประกาศกรมประมง.. [2020-08-25 ] เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2020-08-25 ] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำปลาสวยงานนำเข้าจากประเทศ TAIWAN.. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดชนิดสัตว์น้ำ ที่ห้ามนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 หมวดพันธุ์สัตว์น้ำที่หายาก 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 233 ครั้ง

 

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำที่หายาก หรือป้องกันอันตรายจากโรคระบาดสัตว์น้ำ
จึงสมควรกำหนดชนิดสัตว์น้ำบางชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ วรรคแรก แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ห้ามมิให้บุคคลใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ำที่ระบุไว้ใน
บัญชีท้ายประกาศนี้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

สามารถดาวน์โหลด ประกาศได้ที่ลิ้งค์

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200409122758_1_file.pdf