ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดชนิดสัตว์น้ำ ที่ห้ามนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 หมวดพันธุ์สัตว์น้ำที่หายาก

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดชนิดสัตว์น้ำ ที่ห้ามนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 หมวดพันธุ์สัตว์น้ำที่หายาก 

 เผยเเพร่: 2021-02-21  |  อ่าน: 475 ครั้ง

 

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำที่หายาก หรือป้องกันอันตรายจากโรคระบาดสัตว์น้ำ
จึงสมควรกำหนดชนิดสัตว์น้ำบางชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ วรรคแรก แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ห้ามมิให้บุคคลใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ำที่ระบุไว้ใน
บัญชีท้ายประกาศนี้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

สามารถดาวน์โหลด ประกาศได้ที่ลิ้งค์

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200409122758_1_file.pdf