ตรวจลักลอบบนอาคารผู้โดยสาร


[2023-02-24] เปิดตรวจเต่าแผนที่และเต่าญี่ปุ่นมีชีวิตนำเข้ามาจากประเทศฮ่องกง.. [2023-02-22] รายงานประจำปี 2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.. [2023-02-21] เปิดตรวจสินค้ากุ้งมังกรนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย.. [2023-02-19] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า.. [2023-02-15] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-02-12] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย.. [2023-02-01] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-01-28] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก.. [2023-01-22] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย.. [2023-01-20] เปิดตรวจสินค้ากุ้งมังกรนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจลักลอบบนอาคารผู้โดยสาร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 4 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ

และปัจจัยการผลิต ได้ดำเนินการออกตรวจบูรณาการร่วมระหว่างด่านตรวจพืช

ด่านกักกันสัตว์ และด่านตรวจสัตว์ป่า

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว

รับทราบถึงกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ