การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน


การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     ตามหนังสือกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ที่ กษ 0508.3/4270 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้แจ้งว่าสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Bureau of Import and Export Food Safety of General Administration of China;GACC) มีข้อกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่ส่งไปจำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องมีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยเท่านั้น และเริ่มเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าว ในการขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกไปจำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิต

ได้แก่ หนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document; MCPD) แสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำจับจากธรรมชาติ

หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Movement Document; MD) แสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง

หรือหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquacutural Product Purchasing Document: APPD) แสดงแหล่งที่มากุ้งทะเลที่มาจากการเพาะเลี้ยง

ทั้งนี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป