เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศรัสเซีย


เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศรัสเซีย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ

และปัจจัยการผลิต ได้ดำเนินการเปิดตรวจปลาสวยงามส่งออกไปประเทศรัสเซีย สุ่มตรวจจำนวน 15 กล่อง จากทั้งหมด 141 กล่อง ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้อง

ตามใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4) จึงดำเนินการตรวจปล่อยต่อไป