กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 178 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558


กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 178 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง