เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า


เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

ได้ดำเนินการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตนำเข้าจากประเทศเวียดนาม มีการสุ่มเปิดตรวจจำนวน 2 กล่อง จากทั้งหมด 11 กล่อง ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตามใบอนุญาต

ให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) จึงดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป