กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 2,108 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558


กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 2,108 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
ได้ดำเนินการเข้าควบคุมการกักกันสัตว์น้ำนำเข้า โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้แก่ ปลาคาร์พมีชีวิตจำนวน 2,108 ตัว จากประเทศญี่ปุ่น
ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ ฟาร์มปลาเพสโต้ (ห้องกักกัน 1 และ 2) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 13/3 และ 2/11 ม.5 ต.สำนักบก อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี ผลการดำเนินการควบคุมการนำเข้า และกักกันถูกต้อง
และรายงานผลการกักกันไปยังกองวิจัยและพัฒนาโรคสัตว์น้ำ หากผลการตรวจสอบไม่พบเชื้อจะดำเนินการปลดกักกัน และดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป