ประชาสัมพันธ์การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว

วันที่ 22 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-22 ] วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-21 ] วันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-15 ] วันที่ 14 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-14 ] วันที่ 11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-11 ] วันที่ 7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-07 ] วันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-06 ] วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น.. [2021-04-05 ] วันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้.. [2021-04-04 ] วันที่ 3 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ.. [2021-04-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว 

 เผยเเพร่: 2021-04-03  |  อ่าน: 548 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

1. กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

2.กรมประมง เปิดรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และให้วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว

3.ขอให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งชนิดสัตว์ป่าตามกฎกระทรวงดังกล่าว เตรียมเอกสาร หลักฐานการได้มา ภาพถ่าย หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถยืนยันเพื่อนำมาแจ้งครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

4.การแจ้งการครอบครอง สามารถแจ้ง ณ ท้องที่ที่ครอบครอง ดังต่อไปนี้

- ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

- ในจังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่นั้น