ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงาน ศจร.ขนอม


ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงาน ศจร.ขนอม 


ประกาศรายขื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเที่ยบเรือ งานสื่อสาร งานเอกสารและธุรการ ่จำนวน 6 งาน ตั้งแต่วันที่่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2561