ประชุมประจำเดือน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง      วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายชัยรัช ทิพย์สาร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมมีประเด็นข้อราชการต่างๆ นำเสนอ และได้ประชาสัมพันธุ์ไปยังผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร