อบรมยุวประมง รุ่นที่ 1/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง          วันที่ 9 ธันวาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา และหน่วยงานในสังกัด จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการฝึกอบรมยุวประมง รุ่นที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น และให้เยาวชนได้มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ณโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 20 ราย โดยมีนายชูศักดิ์ จงงาม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี