ลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง)


[2022-06-16] ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมด้านการประมงในงานวันป.. [2022-06-16] วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราช.. [2022-06-16] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ.. [2022-06-02] ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-06-02] ตรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ... [2022-06-02] ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 256.. [2022-06-02] กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565.. [2022-06-02] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทาง.. [2022-06-02] ประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ.. [2022-06-02] ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามผ.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค