นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการกอง ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง


[2022-06-01] ผอ.กคพ ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้.. [2022-05-30] ฝ่่ายบรืหารทั่วไป.. [2022-05-27] ผอ.กคพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบ.. [2022-05-06] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ).. [2022-05-03] นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิ.. [2022-05-03] ผอ.กคพ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง.. [2022-04-11] ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถาน.. [2022-03-04] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2022-02-28] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2022-01-12] เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2565 วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ร่วม อวยพรปี.. อ่านทั้งหมด 

นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการกอง ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการกอง ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่กอง ฯ ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565