บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นางสาวสริยา จันทโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวรัตนา แก้วกำแพง

เจ้าพนักงานธุรการ
(งานการเงิน)
    
นางสาวกาญจนา ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงิน)
    
นางสาวบุศรินทร์ พรหมมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงิน)
    
นางสาวสุลาวัลย์ ฉัตรทอง


    


นางสาวศิริกาล รุ่งเจริญชัย

นักวิชาการประมง
(งาน กพร.)
    
นายสุเดชชาญ มีชูบท

นักประชาสัมพันธ์
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุดา สะภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ)
    
นายไพโรจน์ ศรีทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ)
    
นางสาวชญานิศ หงษ์สามสิบเจ็ด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ)
    
นางวิลาวัลณ์ หุ่นสุวรรณ์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ)
    
นางสาวสุวรรณี ทนุวงษ์


    


นางสาวสุกัลยา บุญวิเศษ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(งานสารบรรณ)
    
นางสาวปาริฉัตร มีมณี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(งานสารบรรณ)
    
นายอิทธิพล สุขสมพืช

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานสารบรรณ)
    
นางสาวพันธ์สุกาญจน์ บุญชุ่ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานสารบรรณ)
    
นายสิริเดข ขมรัตนกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายชัชชัย หุ่นสุวรรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายสมชาย พลเภา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายชูทรัพย์ จำมั่น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(งานยานยนต์)
    
นายไวพรต เขียวหวาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายสุรัตน์ แก้วช่วง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    


นายณัฐพล ชัยสอน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายอดิศักดิ์ นกบิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายชัยวัจน์ นาคสุวรรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายปิยะ บุญเทียม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายวัชรพล หินซุย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(งานยานยนต์)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 ชั้น 7 ห้อง 702 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900