บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นางสาวอภิญญา พรรษา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวสุกัลยา บุญวิเศษ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(งานสารบรรณ)
    
นางสาวปาริฉัตร มีมณี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(งานสารบรรณ)
    
นายอิทธิพล สุขสมพืช

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานสารบรรณ)
    
นางสาวพันธ์สุกาญจน์ บุญชุ่ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานสารบรรณ)
    
นางสาวนลพรรณ วินัยธรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานสารบรรณ)
    


นางสาวรัตนา แก้วกำแพง

เจ้าพนักงานธุรการ
(งานการเงิน)
    
นางสาวกาญจนา ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงิน)
    
นางสาวบุศรินทร์ พรหมมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงิน)
    
นางจรัสลักษณ์ แก้วเกตุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงิน)
    
นางสาวสุดา สะภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(งานการเงิน)
    


นายไพโรจน์ ศรีทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ)
    
นางสาวชญานิศ หงษ์สามสิบเจ็ด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ)
    
นางวิลาวัลณ์ หุ่นสุวรรณ์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ)
    
นางสาวมาริสา วงศ์ธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ)
    
นางสาวเนติลักษณ์ ดีอุดม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ)
    


นางสาวลลิตา พรหมมาตร

นักประชาสัมพันธ์
(งานบุคลากร)
    


นางสาวระวีวรรณ สุวรรณพิมล

นักวิชาการประมง
(งาน กพร.)
    
นางสาวศิริกาล รุ่งเจริญชัย

นักวิชาการประมง
(งาน กพร.)
    


นางสาวปุณิกา พันธรังษี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(งานสารสนเทศ)
    


นายสมคิด ปล้องอ้วน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2
(งานยานยนต์)
    
นายชัชชัย หุ่นสุวรรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายสมชาย พลเภา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายชูทรัพย์ จำมั่น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(งานยานยนต์)
    


นายอดิศักดิ์ นกบิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายไวพรต เขียวหวาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายสุรัตน์ แก้วช่วง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายชัยวัจน์ นาคสุวรรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    


นายปิยะ บุญเทียม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายสุเดชชาญ มีชูบท

พนักงานผู้ช่วยประมง
(งานยานยนต์)
    
นายวัชรพล หินซุย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(งานยานยนต์)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 ชั้น 7 ห้อง 702 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900