บุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นางสรินยา จันทโยธา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    
นางสาวชนกนันท์ พรปกเกล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นางสาวรัตนา แก้วกำแพง

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกาญจนา ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุศรินทร์ พรหมมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุลาวัลย์ ฉัตรทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นายสุเดชชาญ มีชูบท

นักประชาสัมพันธ์
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุดา สะภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไพโรจน์ ศรีทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชญานิศ หงษ์สามสิบเจ็ด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางวิลาวัลณ์ หุ่นสุวรรณ์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุวรรณี ทนุวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุกัลยา บุญวิเศษ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปาริฉัตร มีมณี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายอิทธิพล สุขสมพืช

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพันธ์สุกาญจน์ บุญชุ่ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายสิริเดช ชมรัตนกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปาณิสรา จำศิลป์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐพล ชัยสอน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชัชชัย หุ่นสุวรรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมชาย พลเภา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชูทรัพย์ จำมั่น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายอดิศักดิ์ นกบิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไวพรต เขียวหวาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรัตน์ แก้วช่วง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชัยวัจน์ นาคสุวรรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวัชรพล หินซุย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐพงษ์ นนทรีย์

พนักงานผู้ช่วย
(พนักงานราชการ)
    
นายธนวัฒน์ ภาณุทัต

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 ชั้น 7 ห้อง 702 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    royal_fisheries@hotmail.com   025798567   025798567