ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านกุดโง้ง

ติดตามการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านกุดโง้ง 

 เผยเเพร่: 2019-12-24  |  อ่าน: 387 ครั้ง

 

วันที่ 19 มกราคม 2563 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ดร.มาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลยและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านกุดโง้ง หมู่ 8 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย โดยประชุมหารือและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการฯในปี 2563 นี้ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ 30 ไร่ ชุมชนได้จัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ สมัครสมัครสมาชิก เข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการโครงการฯและสมาชิกในชุมชน ได้ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการธนาคารฯ ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำเป็นธนาคารสัตว์น้ำชุมชนภายใต้หลักการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเสริมรายได้ครัวเรือนแก่ราษฎรในชุมชน ตลอดจนจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย