การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์ปลาดุกแอฟริกา Clarias gariepinus


[2022-03-17] การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์ปลาดุกแอฟริกา Clar.. [2022-03-04] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. [2022-03-03] ทำเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. [2022-02-22] นโยบายกรมประมง.. [2022-02-18] ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบข้อเสนอ (proposal) ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-02-18] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. [2022-02-17] การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจา.. [2022-02-15] ประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ซึ่งเ.. [2022-02-14] กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม.. [2022-02-10] กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์ปลาดุกแอฟริกา Clarias gariepinus  


วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ร่วมกับการประชุมทางไกล ออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meetings 
 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์ปลาดุกแอฟริกา Clarias gariepinus โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประมงจังหวัดนครนายก ผู้แทนกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ผู้แทนกองกฎหมาย ผู้แทนกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตลูกปลาดุกบิ๊กอุยของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาดุก (ปลาตุ้ม) จังหวัดนครนายก