ประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ซึ่งเป็น 1 ใน 16 ชนิด ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565-2570


[2022-03-17] การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์ปลาดุกแอฟริกา Clar.. [2022-03-04] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. [2022-03-03] ทำเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. [2022-02-22] นโยบายกรมประมง.. [2022-02-18] ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบข้อเสนอ (proposal) ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-02-18] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. [2022-02-17] การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจา.. [2022-02-15] ประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ซึ่งเ.. [2022-02-14] กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม.. [2022-02-10] กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ซึ่งเป็น 1 ใน 16 ชนิด ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565-2570  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ซึ่งเป็น 1 ใน 16 ชนิด ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565-2570 ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom และ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ผลิตลูกพันธุ์ปลากดหลวง และจังหวัดที่เลี้ยงปลากดหลวง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ และเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันการผลิตปลากดหลวง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง พ.ศ. 2565-2570 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาปลากดหลวง และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตปลากดหลวง ตลอดจนแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกดหลวง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการนำร่องในปีแรก และหลังจากประชุมได้ตรวจเยี่ยมเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากดหลวง และลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดหลวงในกระชังบริณแม่น้ำปิง ในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่  

ปลากดหลวงหรือปลากดอเมริกัน กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่เพาะพันธุ์สำเร็จในปี พ.ศ. 2534 เป็นปลาน้ำจืดอีกนิดหนึ่งที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมงให้ความสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชิงพาณิชย์ โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565-2570 (ปลากดหลวง) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตปลากดหลวงทั้งระบบ ในปัจจุบันกรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ผลิตลูกพันธุ์ปลากดหลวงได้ไม่น้อยกว่าปีละ 500,000 ตัวเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรกว่า 1,000 ราย ในพื้นที่เลี้ยงในภาคเหนือและภาคกลางกว่า 14 จังหวัด ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
โดยการประชุมมีนางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ หลังจากนั้นคณะได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงภายในโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เลี้ยงปลากดหลวงในกระชัง ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ปรึกษาหารือร่วมกับเกษตรกรเกี่ยวกับข้อมูลการเลี้ยง การตลาดและแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงปลากดหลวง และการพัฒนาโรงเพาะฟักปลากดหลวงของเอกชน/เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปลากดหลวง ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากดครบวงจร พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และ การพัฒนาด้านการตลาด โดยการส่งเสริมขยายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการจัดทำข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปลากดหลวงอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ การผู้บริโภคเข้าถึงผลผลิตที่มีคุณภาพและพัฒนาการตลาด เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและธุรกิจต่อเนื่อง ต่อไป

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ซึ่งเป็น 1 ใน 16 ชนิด ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565-2570 ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom และ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ผลิตลูกพันธุ์ปลากดหลวง และจังหวัดที่เลี้ยงปลากดหลวง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ และเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันการผลิตปลากดหลวง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง พ.ศ. 2565-2570 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาปลากดหลวง และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตปลากดหลวง ตลอดจนแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกดหลวง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการนำร่องในปีแรก และหลังจากประชุมได้ตรวจเยี่ยมเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากดหลวง และลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดหลวงในกระชังบริณแม่น้ำปิง ในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่  

ปลากดหลวงหรือปลากดอเมริกัน กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่เพาะพันธุ์สำเร็จในปี พ.ศ. 2534 เป็นปลาน้ำจืดอีกนิดหนึ่งที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมงให้ความสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชิงพาณิชย์ โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565-2570 (ปลากดหลวง) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตปลากดหลวงทั้งระบบ ในปัจจุบันกรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ผลิตลูกพันธุ์ปลากดหลวงได้ไม่น้อยกว่าปีละ 500,000 ตัวเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรกว่า 1,000 ราย ในพื้นที่เลี้ยงในภาคเหนือและภาคกลางกว่า 14 จังหวัด ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
โดยการประชุมมีนางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ หลังจากนั้นคณะได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงภายในโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เลี้ยงปลากดหลวงในกระชัง ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ปรึกษาหารือร่วมกับเกษตรกรเกี่ยวกับข้อมูลการเลี้ยง การตลาดและแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงปลากดหลวง และการพัฒนาโรงเพาะฟักปลากดหลวงของเอกชน/เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปลากดหลวง ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากดครบวงจร พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และ การพัฒนาด้านการตลาด โดยการส่งเสริมขยายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการจัดทำข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปลากดหลวงอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ การผู้บริโภคเข้าถึงผลผลิตที่มีคุณภาพและพัฒนาการตลาด เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและธุรกิจต่อเนื่อง ต่อไป