ประชุมคณะทำงานควบคุม กำกับ และตรวจสอบการผลิต การขายอาหารสัตว์น้ำ ยาปฏิชีวนะ วัตถุอันตราย

ประชุมคณะทำงานควบคุม กำกับ และตรวจสอบการผลิต การขายอาหารสัตว์น้ำ ยาปฏิชีวนะ วัตถุอันตราย 

 เผยเเพร่: 2019-12-24  |  อ่าน: 176 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
พร้อมด้วย นางสามอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กพจ.ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุม กำกับ และตรวจสอบการผลิต การขายอาหารสัตว์น้ำ ยาปฏิชีวนะ วัตถุอันตราย และปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud meeting โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ตามพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะทำงานฯ