ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน!


ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน! 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


      ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก โดยนายจักรพงษ์ สุริเย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง พร้อมกับประชาสัมพันธ์ถึงช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงือนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564